Toelatingsvorms kan in die kantoor afgehaal word.  Admissions forms can be collected at the office.

Kantore ure / Office hours

Maandag tot Donderdag / Monday to Thursday:            07:30 – 14:00

Vrydag / Friday:                                                              07:30 – 13:00

 

Die volgende dokumente moet saam met die toelatingsvorm gestuur word:
 1. 2x ID foto’s van die leerder
 2. Geboortesertifikaat
 3. Gewaarmerkte afskrifte van vader en moeder se ID dokumente
 4. Gewaarmerkte afskrif van huwelikssertifikaat
 5. Voogdyskap – gewaarmerkte afskrif van hofdokumente wat voogdyskap bewys of oorspronklike brief vanaf Welsyn Kantoor.
 6. Gewaarmerkte afskrif van verlyfpermit (indien nie ‘n SA-burger nie)
 7. Oorspronklike bewys van adres (slegs munisipale rekening (laaste 3 maande) of oorspronklike gestempelde bankstaat wat fisiese adres reflekteer (laaste 3 maande) of oorspronklike SARS registrasie dokument – GEEN afskrifte sal aanvaar word nie).
 8. Oorspronklike bewys van werksadres (slegs getekende brief van maatskappy se personeelbestuurder of direkte bestuurder – GEEN afskrifte sal aanvaar word nie)
 9. Kliniekkaart
 10. Nuutste rapport vanaf vorige skool / Kleuterskool
 11. Oorplasingskaart

 

The following documents must accompany the application form:
 1. 2x ID photos of the learner
 2. Birth certificate
 3. Certified copies of the father and mother’s ID documents
 4. Certified copy of marriage certificate
 5. Guardianship – certified copy of court order or letter from original welfare office
 6. Certified copy of residence permit / or study permit (non SA citizen)
 7. Original proof of residence (only municipality account (last 3 months) or original stamped bank statement that reflects physical address (last 3 months) or SARS registration form – NO copies will be accepted)
 8. Original proof of work address (only signed letter from HR Manager or direct manager – NO copies will be accepted)
 9. Clinic Card
 10. Newest report from previous school / Nursery school
 11. Transfer card