Skoolfonds vir 2021:

 • 1ste kind: R860
 • 2de kind: R820
 • 3de kind of meer (Per kind): R760
 • Naskool (Per kind): R400
 • Skoolgelde is volgens die Skolewet jaarliks vooruitbetaalbaar aan die begin van die jaar. Skole maak ‘n vergunning aan ouers om dit maandeliks af te betaal. Laerskool Suikerbos se skoolgelde is betaalbaar oor 11 maande (Januarie – November).
 • Die skool verkies dat alle skoolfondsbetalings per EFT inbetaal word. Geen kontant sal aanvaar word vir die betaling van skoolfonds nie.
 • Alle skoolfondsgelde moet volop betaal wees vir die jaar teen 7 November.
 • Bankbesonderhede:

Rekeningnaam: Laerskool Suikerbos

Bank: ABSA

Rekening nommer: 2860490199

Taknaam: Drie Riviere

Tak: 334-537

Verwysing: Skoolfonds rekeningnommer (word aan elke gesin toegeken bv. 3PIEN06)

 

 School fees for 2021:

 • 1st child: R860
 • 2nd child: R820
 • 3rd child and more (per child): R760
 • Aftercare (Per child): R400
 • According to the Schools Act, school fees are payable annually in advance in the beginning of the year. Schools make an allowance to parents to pay it off monthly. Suikerbos Primary’s school fees are payable over 11 months (January – November).
 • The school prefers that all school fees are paid with an EFT. No cash will be accepted as payment for school fees.
 • All school fees must be paid in full on or before 7 November.
 • Banking details:

Account name: Laerskool Suikerbos

Bank: ABSA

Account number: 2860490199

Branch name: Three Rivers

Branch code: 334-537

Reference: School fee account number (allocated per family, for example 3PIEN06)